نرم افزار spss

 

لینک دانلود رایگان نرم افزار SPSS 25 نسخه ۶۴ بیتی

فایل بروزرسانی به FTP001 برای نسخه ۶۴ بیتی

لینک دانلود رایگان نرم افزار SPSS 25 نسخه ۳۲ بیتی

فایل بروزرسانی به FTP001 برای نسخه ۳۲ بیتی

پسورد: soft98.ir

آمار علمی است که مورد نیاز تمام رشته ها است: هنگام اثبات یا رد فرضیات تحقیق. بنابراین کاربرد آمار واقعا زیاد و گسترده است و ردپای آنرا در تصمیم گیری های علمی می توان دید. بهترین نرم افزاری که می تواند شما را یاری کند نرم افزار spss می باشد.

دوره آموزشی نرم افزار SPSS برای دانشجویانی که جهت تحلیل داده‌های پایان‌نامه خود و یا محققانی که جهت تحلیل داده‌های خود به روشهای پیشرفته نیاز دارند، طراحی شده است.آموزش نرم افزار تخصصی SPSS مشتمل دو دوره می باشد.

 

 • دوره مقدماتی آموزش SPSS
  • ورود داده‌ها، تعریف متغیرها و دسته بندی متغیرها
  • شاخصهای توصیف داده ها و تحلیلهای اکتشافی
  • آزمونهای مقایسات میانگین گروهی و زوجی
  • آزمون مقایسه میانگین چند جامعه
  • آزمون مقایسه های ناپارامتری
  • بررسی روابط بین متغیرهای کیفی
  • همبستگی و رگرسیون خطی چندگانه
  • آزمون های نیکویی برازش در توزیع داده ها
  • حل مسائل عملی در مورد تحلیل های پرسشنامه‌ای
  • تعیین پایایی ابزار پرسشنامه
 • دوره پیشرفته آموزش SPSS
  • تحلیل عاملی به روش متعامد
  • طرحهای عاملی با اندازه های تکراری
  • پیش بینی براساس مدل های سری زمانی ARIMA
  • تابع ممیزی (DA)
  • رگرسیون چندگانه خطی و غیر خطی
  • تحلیل واریانس چندگانه (MANOVA)
  • تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی
  • تحلیل توابع لگاریتمی
  • تحلیل رگرسیون لجستیک
  • تحلیل رگرسیون لجستیک (Ordinal)
  • تحلیل رگرسیون لجستیک چندجمله ای